Amennyiben Ön a Mr. Transporter szolgáltatását igénybe veszi, Ön, mint Megrendelő elfogadja, hogy a szolgáltatásra a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadóak.

1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

Mr. Transporter – továbbiakban Fuvarozó – háztól házig vállalja küldemények kézbesítését, költöztetések lebonyolítását, kutya, macska, kisállatok szállítását Írország – Anglia – Hollandia – Belgium – Németország – Ausztria – Szlovákia – Magyarország útvonalon.

A Küldemény kifejezés jelen szállítási feltételek vonatkozásában olyan áruküldeményt jelent, amelyet a Fuvarozó szállítólevél kíséretében közúti szállítóeszközön szállít.

A szállítás során Fuvarozó valamennyi küldeménnyel kapcsolatban a jelen ÁSZF szerint korlátozott kárfelelősséggel tartozik, a későbbiekben részletezett feltételek szerint.

2. MEGRENDELÉS FELVÉTELE, LEMONDÁSA

a. Megrendelő az online nyomtatvány kitöltésével jelzi szállítási igényét. A Fuvarozó által maximum 4 napon belül küldött elektronikus visszaigazolás igazolja, hogy a megrendelés érvényes, a szállítási megbízás létrejött.

b. Fuvarozónak jogában áll a szállítási igényt nem elfogadni. (pl: ha az a szállítási útvonalán kívül esik) Erről írásbeli tájékoztatást küld Megrendelőnek.

c. Megrendelőnek jogában áll a szállítási megbízástól elállni. Erről írásban tájékoztatnia kell Fuvarozót legkésőbb a csomagfelvételi időpont előtti napig.

3. A FELADÓ FELELŐSSÉGE, KÖTELEZETTSÉGEI

A küldemény átadásával Feladó elfogadja mindazokat a feltételeket, melyeket az ÁSZF tartalmaz, függetlenül attól, hogy a szállítólevelet a saját nevében írta-e alá, vagy mint megbízott bármely harmadik fél képviseletében. Feladó köteles a Mr. Transporternél felmerülő valamennyi kárt, veszteséget, költséget megtéríteni, amelyek abból származnak, hogy a hatályos jogszabályok, illetve egyéb vonatkozó rendelkezések előírásait nem tartja be, valamint az alábbiakban említett kötelezettségeit megszegi.

3.1 CSOMAGTARTALOM

Feladó a szállítólevél aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy a feladott csomag nem tartalmaz a fuvarozás alól kizárt, vagy különleges fuvarozási feltételekhez kötött árut. Aláírásával igazolja továbbá, hogy a küldemény tartalma megegyezik a szállítólevélben feltüntetettekkel.

A fuvarozásra alkalmatlan áru fuvaroztatásából eredő minden kár és költség a feladót terheli!

Amennyiben a hatóságok átvizsgálás során bármelyik küldeményben fuvarozás alól kizárt árut találnak, kérdés nélküli azonnali feljelentést von maga után. Az ebből adódó pénzbírságot, perköltséget teljes egészében a feladóra hárítjuk.

a. FUVAROZÁS ALÓL KIZÁRT ÁRUK:

dohányáru
szeszesital
arany, ékszer, drágakő
készpénz, készpénzt helyettesítő fizetőeszköz, értékpapír
veszélyes áru
tiltott gyógyszerek
narkotikumok
lőfegyver, lőfegyver alkatrészek, lősze
tűz- és robbanásveszélyes anyagok
mérgező anyagok
fertőző anyagok
emberi maradványok
undort keltő áruk

b. ROMLANDÓ ÁRUK:

Törvényileg megengedett, de nem ajánlott romlandó árut küldeményként feladni, mivel szállítási határidőnk max. 14 nap. Az időjárási körülmények Fuvarozón kívül álló jelenségek, ezért romlandó árukért nem tud felelősséget vállalni.

c. KERESKEDELMI ÁRUK:

Kereskedelmi áruk szállítása esetén a Megrendelő felelőssége, hogy minden fuvarozáshoz szükséges dokumentum, eredetiséget igazoló okmány és információ rendelkezésre álljon. Továbbá az áruk szállíttatásakor minden irányadó jogszabályt és rendelkezést betartottak.

d. ÉLŐ ÁLLAT:

Kutya, macska és egyéb élőállat szállítása esetén a Feladó felelőssége, hogy az állat szállításához és határátlépéseihez szükséges összes dokumentumot, állategészségügyi papírt rendelkezésre bocsássa. A megfelelő papírok hiánya menet közben a szállítás meghiúsulását okozhatják. Ez esetben Feladó köteles megtéríteni Szállító útközben felmerült összes kapcsolódó költségét. (előre kifizetett kompjegy, alagútjegy, állat elhelyezése ideglenes állatpanzióban, visszaszállítás költsége stb.)Ennek elkerülése érdekében, ha bármilyen kérdése merül fel a megfelelő dokumentumokkal kapcsolatban, kérjük keresse tapasztalt munkatársainkat.

3.2 CSOMAGOLÁS

a. A küldeménynek a gyűjtési időintervallum első napjára csomagolva, feladásra alkalmas állapotban kell lennie!

b. A küldemény úgy legyen csomagolva, hogy az elvárható szintű gondosság és kezelés mellett alkalmas legyen az áru megóvására a fuvarozás teljes időtartama alatt.

c. A csomagolásnak a küldemény méretéhez igazodnia kell, a szállítani kívánt tartalom teljesen töltse ki azt, és lezárást követően a csomag tartalma ne mozogjon.

d. A csomagolásnak a küldemény jellegéhez igazodnia kell. A törékeny elemeket dupla, puha csomagolással is szükséges külön ellátni.

e. A csomagolásnak biztosítania kell, hogy a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni anélkül, hogy a csomagoláson ennek nyoma ne maradjon.

f. Különleges bánásmódot igénylő küldemények esetén kérjük ezt Futár tudomására hozni, és a csomagoláson is feltüntetni!

g. Javasoljuk a küldemények kartondobozokba történő csomagolását, az oldalak / sarkok megerősítését ragasztószalaggal továbbá javasoljuk a dobozolt küldemények fóliával való áthúzását is, ami megvédi az esetleges kinyílástól és a tartalom szétszóródásától.

h. Nem tekinthető megfelelő csomagolásnak a nejlonzsákba / kukás zsákba ömlesztett tartalom. Ezek épségéért Fuvarozó nem vállal felelősséget!

i. Általános küldemények maximális súlya 30 kg lehet. Nehezebb küldeményeket több egységbe kérjük csomagolni. A 30 kg-nál nehezebb, egy egységbe csomagolt küldemény felvételét a futár megtagadhatja.

3.3 CÍMZÉS

A küldemény megfelelő jelzéssel és címzéssel legyen ellátva. Megfelelőnek minősül az a címzés, mely olvashatóan legalább a következőket tartalmazza:

Címzett teljes neve
Címzett címe (ország, város, utcanév, házszám, emelet, ajtó, irányítószám)
Címzett telefonszáma nemzetközi formátumban

3.4 ÖSSZHANG A SZÁLLÍTÓLEVÉLLEL

A Feladó kötelessége feladáskor ellenőrizni, – főleg a megrendelés utáni változtatások esetén – hogy valamennyi tétel a szállítólevélen fel van-e tüntetve.

4. A KÜLDEMÉNY FELVÉTELE, KÉZBESÍTÉSE

A küldemények a megrendeléskor megadott címen kerülnek felvételre és a megrendeléskor megadott címen kerülnek kézbesítésre. Megrendelés utáni módosítás írásban lehetséges. A módosított címek / elérhetőségek akkor válnak elfogadottá, hogyha a szállító erről írásos visszaigazolást küldött.

4.1 FELVÉTEL

a. A küldemények felvétele több napot vesz igénybe. A gyűjtési dátumok a weboldalon a szállítási dátumok menüpont alatt megtekinthetőek, de a megrendelésről küldött visszaigazoláson is fel vannak tüntetve.

b. Feladónak a küldeményt a gyűjtési időintervallum első napjára már feladásra alkalmas állapotban elő kell készítenie.

c. Fuvarozó – a megjelölt napon – küldemény felvétele előtt 6-12 órával sms-ben mindenkit tájékoztat a várható felvételi időpontról, általában 3 órás időintervallumot megadva. Órára pontos érkezést a több felvételi cím, valamint a forgalmi akadályok miatt nem tud megadni. Ha Fuvarozó úgy látja, hogy érkezésekor jelentős késés várható, akkor erről Feladót tájékoztatja.

d. Figyelem! A megadott gyűjtési dátumokon a csomagok felvétele 0-24 órában történik!

e. Ha Feladó a megadott felvételi időpontban nem érhető el csomagfeladásra, akkor Fuvarozó nem köteles még egyszer megkísérelni a felvételt. Ha Feladónak a megadott dátumok közül valamelyik nem felel meg, erről kérjük tájékoztassa irodánkat, és megpróbáljuk igényei szerint igazítani a csomagbegyűjtést. Több különleges kérés esetén nem garantált az eredmény.

f. Kérünk mindenkit, hogy csak nagyon fontos esetben telefonáljanak a sofőröknek. Ha éppen ügyfelekkel vannak, akkor az ügymenetet lassítja, menet közben pedig balesetveszélyes.

g. Annak ellenére, hogy a küldemény legális tartalma a Feladó felelőssége, Fuvarozónak a Feladó jelenlétében joga van a küldemény ellenőrzésére. Ezért kérjük a csomagokat ne zárják le átadás előtt. A Fuvarozónak nincs joga a szállítás alatt ellenőrizni a csomagtartalmat, de bármilyen hivatalos hatóság rendelkezésére fogja bocsátani ellenőrzésre.

h. Fuvarozónak jogában áll a küldemény felvételét megtagadni. Ez előfordulhat pl. nem megfelelő csomagolás esetén, nem megfelelő tartalom esetén, vagy ha a tevékenységi körén kívülálló okokból a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre.

i. Feladó csak a 18. életévét betöltött felelős személy lehet.

j. A küldemény felvételének igazolására a szállítólevél egy aláírt példánya a Feladónál marad.

k. Fuvarozó fenntartja a jogot a gyűjtési dátumok módosítására az ésszerű ügymenet érdekében.

l. Fuvarozó fenntartja a jogot, hogy a küldemény felvételéhez, szállításához, kézbesítéséhez – adott esetben – külső futárcéget igénybe vehessen.

4.2 KÉZBESÍTÉS

a. A küldemények kézbesítése több napot vesz igénybe. A várható kézbesítési dátumok weboldalunkon a szállítási dátumok menüpont alatt megtekinthetők. Szállítási határidő általában 7 nap, de maximum 14 nap.

b. Fuvarozó – a megjelölt napon – a küldemény kézbesítése előtt 6-12 órával sms-ben tájékoztatja Átvevőt a várható kézbesítési időpontról, általában 3 órás időintervallumot megadva. Órára pontos érkezést a több kézbesítési cím, valamint a forgalmi akadályok miatt nem tud megadni. Ha Fuvarozó úgy látja, hogy érkezésekor jelentős késés várható, akkor erről Átvevőt tájékoztatja.

c. Figyelem! A megadott kézbesítési dátumokon a csomagok kiszállítása 0-24 órában történik!

d. Ha az Átvevő a megadott kézbesítési időpontban az előre tájékoztatás ellenére nem érhető el, akkor Fuvarozó nem köteles még egyszer megkísérelni az átadást az adott kézbesítési időn belül. Ha Átvevőnek a megadott dátumok közül valamelyik nem felel meg, erről kérjük tájékoztassa irodánkat, és megpróbáljuk igényei szerint igazítani a kézbesítést.

e. Ha az előre megadott kézbesítési dátumok közül az Átvevőnek egyik sem felel meg, és a kézbesítés az Átvevő hibájából késik, akkor a felelősség Őt terheli. Fuvarozó vállalja, hogy a legközelebbi szállítási időpontjában a küldeményt plusz költség nélkül újra megpróbálja kézbesíteni. Lehetőség van plusz költség ellenében a szállítási időponton kívüli, gyorsított kézbesítésre is, felek megegyezése alapján.

f. Kézbesíthetetlen küldemények esetén – ha a címzett megtagadja az átvételt, fizetést vagy nem azonosítható, illetve nem lelhető fel – Fuvarozó megteszi az ésszerű lépéseket a küldeménynek a Feladó költéségén a Feladóhoz történő visszajuttatására. Amennyiben a visszajuttatás sikertelen, 6 hónap után jogosult a küldemény birtoklásával felhagyni, afelett szabadon rendelkezni, illetve értékesíteni. Az értékesítésből származó bevételt elsősorban a felmerült költségeire jogosult elszámolni.

g. Kérünk mindenkit, hogy csak nagyon fontos esetben telefonáljanak a sofőröknek. Ha éppen ügyfelekkel vannak, akkor az ügymenetet lassítja, menet közben pedig balesetveszélyes.

h. A küldemény kézbesítésének igazolására a szállítólevél egy aláírt példánya az Átvevőnél marad.

i. Fuvarozó fenntartja a jogot a gyűjtési dátumok módosítására az ésszerű ügymenet érdekében.

j. Fuvarozó fenntartja a jogot, hogy a küldemény felvételéhez, szállításához, kézbesítéséhez – adott esetben – külső futárcéget igénybe vehessen.

5. SZÁLLÍTÁSI DÍJ

a. NORMÁL KÜLDEMÉNYEK

A mindenkori aktuális díjak az Áraink menüpont alatt található ártáblázatban megtalálhatóak.

b. MINIMUM DÍJ

A szállítási díj megállapításának alapja általában a küldemény súlya (kg). Kis súlyú küldemények esetén (15 kg alatt) minimum díjszabást alkalmazunk, ami ártáblázatunkban megtalálható. 15 kg alatti küldeményeket csak egy egységbe csomagolva fogadunk el a minimum díjszabás keretében.

(Példa A: 1 csomag, 12 kg = 1 x alapdíj, Példa B: 3 csomag, 4 kg = 12 kg = 3 x alapdíj)

c. TÚLMÉRETES KÜLDEMÉNYEK (súly – térfogatarány számítás)

Szállító fenntartja a jogot, hogy a nagy terjedelmű, de könnyű küldemények esetén (pl. habszivacs) a szállítási díjat a térfogatsúly alapján állapítsa meg. A térfogatsúly megállapításakor a Következő számítást tartjuk irányadónak: magasság (cm) x hosszúság (cm) x szélesség (cm) / 6000 = súly (kg)

Amennyiben a számítás problémát okoz Önnek, vagy nem biztos az alkalmazott díjszabásban, kérje pontos árajánlatunkat.

d. KÜLÖNLEGES KÜLDEMÉNYEK, EGYEDI DÍJSZABÁSOK

Amennyiben a küldemény díjszabása az ártáblázatban nem található meg, egyedi megbeszélés alapján különleges díjszabásban állapodhatnak meg a felek. Ennek feltételei írásban rögzítésre kerülnek. Fuvarozó külön megállapodás alapján a normál árlistában foglaltaknál kedvezőbb fizetési feltételeket és kedvezményes árat biztosíthat azon ügyfeleknek, akik rendszeresen, nagyobb mennyiségű küldeményt adnak fel.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

a. Díjszabásaink elszámolási pénzneme: Euro

b. A szolgáltatás díjának kiegyenlítése Megrendelő döntése alapján történhet küldeményfelvételkor a feladó által, vagy kézbesítéskor a címzett által készpénzben, illetve banki átutalással a megrendelés visszaigazolásakor.

c. Amennyiben Fuvarozó külső futárcég szolgáltatásait veszi igénybe, úgy jogosult a szállítási díjat utólag, átutalással bekérni a készpénzes fizetési mód helyett.

d. Amennyiben az Eurótól eltérő valutában történik a fizetés, úgy az aktuális árfolyamnak megfelelően kerül megállapításra a fizetendő szállítási díj. Az árfolyam megállapításakor a honlapunkon is megtalálható valutakalkulátor a hivatkozási alap.

7. A SZÁLLÍTÓ FELELŐSSÉGE, KÁRTÉRÍTÉS

a. Fuvarozó valamennyi alkalmazottja és közreműködői által a továbbítás során folytatott tevékenységgel kapcsolatosan felelősséggel tartozik. Felelőssége nem terjed ki az elmaradt haszonra és a következményi károkra.

b. Fuvarozó a küldemény felvételétől annak kiszolgáltatásáig a küldemény elveszése, megsemmisülése, megsérülése esetén kártérítési felelősséggel tartozik. A kártérítés alapja csak olyan tartalom lehet, ami a szállítólevélen fel van tüntetve. A kártérítés lehetséges legmagasabb mértéke a szállítólevélen feltüntetett érték.

c. A hiányt, vagy sérülést legkésőbb az átvételtől számított 7 napos jogvesztő határidőn belül írásban kell bejelenteni, ha a hiányt vagy sérülést az átvételkor nem lehetett felismerni. A csomagolás látható sérülése esetén Fuvarozó lehetőséget ad az együttes tartalomellenőrzésre és a kártérítési igény azonnali megbeszélésére. A reklamáció elintézése során mindaddig nem vagyunk kötelesek érdemi intézkedést tenni, ameddig a fuvardíj teljes egészében nincs kifizetve. A kártérítés a fuvardíjból nem vonható le. Sérülés esetén a reklamáció elbírálásához a küldemény tartalmát és az eredeti csomagolóanyagot be kell mutatni.

d. Fuvarozó mindent megtesz azért, hogy a küldeményt az általa vállalt maximális szállítási határidőn belül (14 naptári nap) kézbesítse. Késedelmes teljesítés esetén a kártérítés mértéke a szállítási díj maximum kétszerese lehet.

e. Fuvarozó nem felelős a küldeményekben a hatáskörén kívül eső okokból bekövetkező késésért, (vis major). Ide tartozik pl. természeti csapások, háború, tüntetés, sztrájk, a küldemény természetéből, tulajdonságából fakadó bármilyen hiba, vám vagy egyéb hatóságok cselekménye.

8. BIZTOSÍTÁS

Az alapbiztositas 100 euro-ig terjed küldemenyenkent. Drágább kűldemények esetében megrendelőnek módjában áll extra biztositast kérni pluszköltség ellenében. A biztosítás csak azon tételekre vonatkozik, melyek a szállítólevélen fel vannak tüntetve értékmegjelölés mellett. A küldemény feladásakor Fuvarozónak joga van ezen tételek meglétét a Feladó jelenlétében ellenőrizni.

9. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Mr. Transporter a birtokába került adatokat kizárólag szolgáltatásainak lebonyolításához és megismertetéséhez kéri be, kezeli és tárolja. Az adatokat bizalmasan kezeli, azokat az adatszolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül nem szolgáltatja ki harmadik félnek sem közvetett, sem közvetlen formában. Kivételt képeznek a jogszabályban előírt kötelezettségeink.